IntroductieWaar is de Arbocatalogus op gebaseerd?
De Arbocatalogus is gebaseerd op de risico’s die door de branche in de Branche RI&E zijn vastgelegd.
Deze Branche RI&E geldt voor alle consessiebeheerders van ProRail.
Indien de CAO Railinfra geldt is de arbocatalogus voor de Railinfra van toepassing op alle voorkomende werkzaamheden. Indien er sprake is van in opdracht uitvoeren van werkzaamheden op een bedrijventerrrein, dan wordt er afgestemd over de van toepassing zijnde regelgeving.
Dit kan bijvoorbeeld de geldende arbocatalogus van de uitvoerende partij zijn of een bedrijfsregeling van de opdrachtgever.

De onderbouwing van de huidige opzet van de Branche RI&E is als volgt te omschrijven: bij het opstellen van de Branche RI&E is gekozen voor een beleidsmatige opzet waarbij de risico’s worden beschreven welke van toepassing zijn voor de Railinfra Branche.
Het opstellen van de RI&E's blijft de verantwoordelijkheid van de Rail Infra bedrijven zelf, dit is namelijk afhankelijk van bedrijfsprocessen, al genomen maatregelen, innovaties, werkmethoden etc.

De SAS is dan ook van mening dat de Branche RI&E gekoppeld aan de Arbocatalogus een goede leidraad biedt voor de Railinfra bedrijven om te komen tot een specifieke RI&E op bedrijfsniveau.

Hoe is de Arbocatalogus opgebouwd?
Zoals onder de knop Arbocatalogus wordt aangegeven zal de arbocatalogus worden aangevuld met goedgekeurde risico’s. De risico’s vindt u in het menu risico’s.
De Inspectie SZW zal alle gepubliceerde risico’s in de arbocatalogus als referentiekader bij haar inspecties overnemen.

De informatie per risico is opgebouwd uit een introductie, relevante wet- en regelgeving en gevaren.
In de introductie vindt u een omschrijving van het risico.
Bij wet- en regelgeving vindt u de van toepassing zijnde wetgeving.
Door op de linken te klikken wordt u doorgelinkt naar www.wetten.nl

De overige regelgeving is op te vragen bij de betreffende organisatie.
Een uitzondering hierop zijn de verwijzingen naar de NEN-normen en de AI bladen.
De NEN-normen zijn in bezit van de NEN en alleen als u in het bezit bent van een licentie op te vragen.
De AI bladen zijn tegen betaling verkrijgbaar via SDU uitgevers.
De Inspectie SZW toetst bij haar inspecties echter wel aan de hier benoemde NEN-normen en AI bladen(of een gelijkwaardige oplossing).
Bij aanrijdgevaar wordt verwezen naar de CROW 96b. De CROW-richtlijn 96b is te beschouwen als een ‘brancherichtlijn’ gebaseerd op de Arbowet, de Wegenverkeerswet en het Burgerlijk Wetboek. Verkrijgbaar tegen betaling via www.crow.nl

Bij gevaren moet u denken aan handelingen die gevaren veroorzaken of met zich meebrengen. Per gevaar is er een inleiding zodat u weet welke handelingen bedoeld worden.

Vervolgens kunt u doorklikken naar specifieke activiteiten waarbij deze handelingen vaak voorkomen, vanuit de matrix die op uw scherm verschijnt heeft u inzage in de beheersmaatregelen ofwel oplossingen die van toepassing kunnen zijn.

De beheersmaatregelen zijn ontworpen conform de arbeidshygiënische strategie. De toepassing van de arbeidshygiënische strategie vindt u in de legenda

Door te klikken op een beheersmaatregel krijgt u nadere informatie over de invulling hiervan.
In deze achterliggende informatie zijn ook daar waar relevant links opgenomen naar gedetailleerde gegevens.